0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİM VE SAĞLIĞI - Rukiye Yenibaş - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİM VE SAĞLIĞI – Rukiye Yenibaş

0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİM VE SAĞLIĞI – Rukiye Yenibaş

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Eklenme: Ocak 19th, 2019
Dil: Türkçe
Sayfa: 194
Yazar: Rukiye Yenibaş

1.691 Kişi Tarafından Görüldü

Çocuklar, toplumumuzun geleceğidir. Geleceğin toplumu, bugün yetiştirdiğimiz çocuklarla şekillenmektedir. Hepimizin en kıymetli varlıklarımızdır çocuklar. Fakat bu kıymetli varlıklar, yetiştirilme yöntemlerinin bilinmemesi ya da doğru yetiştirildiğinin düşünülmesi sonucu ciddi istismar ve ihmaller ile karşı karşıya kalmaktadır.

Toplumsal olarak çocuk yetiştirme, annenin görevi olarak görülmektedir. Babalar ise kendilerini genellikle bu görevin dışında tutmaktadırlar. Değişen zaman şartlarına bağlı olarak kimi çocuklar daha doğdukları an bakıcıların eline verilmektedir. Günümüzde çocuk bakýcýlýðý, çoðunlukla yapacak bir iþi olmayan ya da baþka iþ yapamayan vasýfsýz kimselerin tercih ettiði bir iþtir. Oldukça yanlýþ bir uygulama olarak devam eden bu durum; çocuk bakýmý, eðitimi, saðlýðý konusunda bilgiden yoksun kiþilerin elinde bir neslin þekillenmesine sebep olmaktadýr.

Çocuk bakmak, dünyanýn en önemli ve hassas iþlerinden biridir. Fakat genel olarak toplumumuzda bir o kadar önemsiz bir iþ olarak görülmektedir. Çocuðun karakteri birçok faktöre baðlý olarak geliþebileceði gibi baký cý faktörüne baðlý olarak da deðiþiklik göstermektedir. Bakýcý tarafýndan yetiþtirilen bir çocuk için en önemli kiþi anne babadan sonra bakýcýdýr.

Anne babanýn çocukla yeterince ilgilenemediði durumlarda çocuk, bakýcý ile arasýnda bir bað geliþtirmektedir. Çocuk birçok þeyi bakýcýdan öðrenmektedir. Onunla arasýnda güven ve sevgiye dayalý bir iliþki geliþtirdiði için bakýcý olarak tercih edilen kiþilerin, mesleki alanda yeterli, iþlerini seven, çocuða uzun süre bakabilecek ve kiþisel açýdan olumlu özelliklere sahip olmasý gerekmektedir. Elinizde bulunan “Çocuk Geliþimi, Eðitimi ve Saðlýðý” konulu bu çalýþma, çocuk bakýmý iþini meslek olarak tercih etmiþ kiþilerin ve annelerin daha donanýmlý olmalarýna yardýmcý olmak için hazýrlanmýþtýr.

Bana bu imkanı hazırlayan İSMEK yetkililerine teşekkür eder, kitabımızın sağlıklı nesillerin yetişmesine katkýda bulunmasını temenni ederim.

Kitap İstanbul BüyükŞehir Belediyesi Katkılarıyla hazırlanmıştır.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.