Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Ciltli) - Zafer Erginli - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Ciltli) – Zafer Erginli

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Ciltli) – Zafer Erginli

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: Ağustos 2006
Eklenme: Ocak 17th, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 1326
Yazar: Zafer Erginli

2.122 Kişi Tarafından Görüldü

Elinizdeki çalışma Muhasibi’nin Riaye’sinden Kuşeyri’nin Risale’sine, Gazali’nin İhya’sından İbn Arabi’nin Fütuhat’ına, Mevlana’nın Mesnevi’sinden İmam Rabbani’nin Mektubat’ına ve Gümüşhaneli’nin Cami’il-usul’una kadar temel tasavvuf kaynaklarından alınan metinlerden oluşuyor.

Böylelikle bu terimleri sistemli bir tarzda gözden geçirme imkanı sunuluyor.
Bu vesile ile sufiler, yüzyıllar ötesinden günümüz insanına sesleniyor.

Tasavvuf ha.l ilmidir. Slliıler, bu hususu belirtirken, tasavvufun bir kaal ilmi olmadığını özellikle vurgularlar. Ancak tasavvufun sfıfiler tarafından “hiil ilmi” olarak tarif edilmesi, bu ilim hakkında çok sayıda eser verilmesine engel olmamıştır.

Aksine yaşanan hiHlerin yoğunluğu, sfıfileri çokça eser yazmaya teşvik etmiş, böylelikle tasavvuf kitapları kütüphanelerin vazgeçilmez eserleri arasında mühim bir yere sahip olmuştur. Hatta Süleymaniye başta olmak üzere yazma eser kütüphanelerinin büyük bir kısmını tasavvuf kitapları oluşturmaktadır. Sfıfilerin bıraktığı bu zengin miras, elbette ki zengin bir terimler örgüsü içermektedir.

Tasavvuf terimleri üzerine çalışmalar, İslam Medeniyeti’nin ilk zamanlarından itibaren başlamış, günümüze kadar devam etmiştir. Başlangıçta zühd, vera ve riyazet ağırlıklı olan kavram ve terimlere, daha sonraki dönemlerde haller ve makamlarla ilgili kavramlar ve terimler, sonraki aşamada fena-beka ve ilahl aşkla ilgili kavramlar ve terimler, daha sonra da varlık düşüncesiyle ilgili kavramlar ve terimler eklenmiştir.

Tasavvuf terimlerine toplu olarak bakıldığında, birbirine bağlı olarak şöyle bir tasnif yapabilmek mümkündür:

1. İlk grupta, belli bir bilinç ve farkındalık durumuna bağlı olarak amel ve tasfiyeye yönelik kavramlar yer alır. Bu süreç; madde, toplum ve benlik karşısında belli bir tavır geliştirmeyi gerektirir. Riyazet, halvet, sabır, dünyaya değer vermeme, muhasebe, tefekkür, tezekkür gibi konuları içine alan terimler, insan algı ve benliğini olumsuz etkilerden kurtarmaya yönelik gayretierin ortaya çıkardığı terimlerdir.

2. İkinci grupta, iç değişime, duygu ve düşünce dünyasının düzene kavuşturulmasına yönelik terimler yer alır. Haller ve makamlar, bu ahlaki dönüşümün köşe taşlarını oluşturur. Bu çerçevede haller, bu yola koyulan yolcunun elinde olmadan yaşadığı geçici manevi durumları, makamlar ise kendi yapıp etmeleri sayesinde elde ettiği kalıcı manevi dereceleri ifade eder.

3. Bu süreçlerin sonunda sfıfi, ahlaki dönüşümünü tamamlama noktasına gelir ve benliğinin olumsuz yönlerinden kurtulur. Gözünü daha yüksek hedeflere diker. Birer makam olarak fena ve beka gibi terimler, bir yönüyle bu sürecin ifadesidir.

4. Son aşamada sufı, varlığın hakikatine vakıf olma noktasına gelir. Bu noktada, hakiki varlığın Allah olduğu gerçeğine tecrübe yoluyla ulaşır. Bu özel bilgi türü nı!irifet adını alır. Sonuçta sufi, hakiki varlık olan Allah’ı, isimleri, sıfatları ve fiilleri yoluyla tanır, alemdeki ahenge katılır. Bu noktada marifetin ya da aşkın ön planda olduğu noktasında ortaya çıkarı farklı görüşler, tasavvuf düşüncesindeki çok renkliliğin bir boyutunu oluşturur.

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.