Cinsellik Muamması - Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice - PDF E-EKİTAP ÜCRETSİZ Oku, İndir

Aim for the task of upscalerolex.to desires.

Cinsellik Muamması – Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice

Cinsellik Muamması – Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Yıl: 2012
Eklenme: Ocak 21st, 2024
Dil: Türkçe
Sayfa: 592
Yazar: Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice

2.565 Kişi Tarafından Görüldü

Cinsellik Muamması; Cinsellik Muamması’nda bugüne dek Queer kuramına getirilen eleştiriler ele alınırken şu sorulara da yanıt aranıyor: Uluslararası LGBTQ hareketinin söylemi, ideolojisi ve kavramları ötesinde başka/alternatif queer siyasetleri ve cemaat algıları tahayyül edilebilir mi?

Yerelliğe yönelik duyarlılık uluslararası LGBTQ hareketinin yarattığı “epistemolojik şiddet”i kırmada bir rol üstlenebilir mi? Yerellik ve alternatif, Batı-dışı bağlam ve politikalar üzerindeki vurgu, bir “otantiklik fetişizmi”ne ve tersten, başka türlü bir özcülüğe sürüklenme tehlikesi taşır mı?

Kitap, Türkiye’deki yerel LGBTQ kültürünün felsefe, sosyoloji, psikanaliz, kültürel incelemeler, tarih, hukuk, insan hakları, aktivizm, sanat, görsel kültür vb. sahalardaki yansımalarını ifade eden bir dil, kuram ve özgün bir literatür oluşturarak queer ile ilgili genel tartışmalara orijinal bir bağlam ve katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye toplumundaki homofobik transfobik şid­dete, zorunlu, doğallaştırılmış hetero seksüelliğe ve hetero normativite­ye karşı, yerel tarihsel ve kültürel anlatılan, toplumsal pratikleri ve ilişkilenme biçimlerini yaratıcı, muhalif. tersten bir bakışla yeniden okumaktır.

Hetero normativite kavramı, bütün bir kültürün sonradan doğallaştırılmış ve idealleştirilmiş hetero seksüel yönelim, pratik, de­ğer ve yaşama biçimine göre tanımlandığı, bu yönelimin dışında ka­lanların ısrarla marjinalleştirildiği, görmezden gelindiği, baskı ve şid­dete maruz bırakıldığı veya en iyi ihtimalle “uysal ötekiler” olarak sin­dirildiği bir düzeni ifade ediyor.

Bu düzen, biyolojik ve toplumsal cin­siyet bakımından birbirlerinden tamamen ayn oldukları ve birbirlerini aile ve üreme vasıtası ile tamamladıkları düşünülen kadın ve erkek ka­tegorilerine dayandırılır. Hetero normativite sadece zorunlu, doğallaş­tırılmış hetero seksüelliği içermez; aynı zamanda kadın-erkek ikili kar­şıtlığına fulya escort dayanan ve bunun dışında kalanları sistemden dışlayan bir bi­yolojik ve toplumsal cinsiyet algısını yeniden üretir.

Bu kitabın amacı heteronormativiteye seslenerek “LGBT bireyler vardır, buradadır, onların farklılığını ve ötekiliğini kabul et, kimlikle­rine ve haklarına saygı göster! ” demek değil. Amaçlanan, daha ziyade, hetero normativiteyi tarihselleştirmek ve onun sözde doğallığını sars­mak.

Bunu yapabilmek için yazarlar, “hetero normativite ne zaman ve nasıl bu kadar palazlandı;

Bizlere destek olmak için Lütfen Yorum Yapınız.